Tác giả Kiếm Khiếu Long Tường - Danh sách truyện của tác giả Kiếm Khiếu Long Tường

Kiếm Khiếu Long Tường

Gây dựng sự nghiệp thanh niên hồn xuyên đến tu đạo thế giới, đến từ khoa học kỹ thuật hiện đại đầu óc, cùng tu đạo hệ thống hoàn toàn mão thượng. Lôi kiếp? Ta có có tị lôi châm! Trận pháp? Ta sẽ thống trù học! Kiếm đạo? Ta biết vô chiêu thắng hữu chiêu!
Chương mới nhất: